Privacyreglement

23 mei gaat de nieuwe privacywet in. Hoe gaan wij om met privacy en welke rechten heeft u? Dat kunt u hieronder lezen. Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag! 

* Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een (digitale) registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

* Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wet op de persoonsregistratie een aantal regels vastgelegd in het volgende privacyreglement:

* Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

* U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen

* Alleen gegevens die gerelateerd zijn aan de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

* Teneinde de behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut.

* Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie (met uitzondering van ouders als het om kindbehandelingen gaat). Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

* Nadat u uitbehandeld bent, worden de gegevens naar wettelijke eis vijftien jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame therapeuten deze gegevens in kunnen zien.

* Uw behandelaar kan gebruik maken van beeld- en audio-opnamen ter ondersteuning van de behandeling. De opnamen worden als digitaal bestand bewaard in het digitale praktijkadministratiesysteem.

* Uw dossier kan voor inzage worden voorgelegd aan een externe auditor wanneer dit noodzakelijk is voor de toetsing van de ISO HKZ-norm of een beheersaudit door de zorgverzekeraar. Heeft u hiertegen bezwaar, maak dit dan kenbaar bij uw therapeut.